11 Şubat 2011 Cuma

10-COSTA RIKA

COSTA RİKA
Aparman olmayan  Orta Amarïka’nın İsvïçrasï olan ülke.
Ülkeye gírer gïrmez herşeybaníden değïştï.Yollar, otobüsler herşey düzgün.Hertaraf yemyeşïl ve temíz.Ekonomísínín dïğer ülkelerden farklı olduğu hemen bellí oluyor.İnsanlar tok gözlü ve yardım severlwr.Koruma altında ve ülke topraklarının dörte bíríne sahíp  35 míllí parkı olan bu ülkede en güzelleríní seçtím.
Bu ülkenín ordusu yok.İç savaşın bítímínde 1948’de ordu bırakılmış.costa Ríkalılar kendíleríne ‘Tíka’díyorlar.Ülkelerínín İsvíçre’ye benzetílmesínden hoşlanıyorlar ama ülkede hala  özellíkle başkent’te güvenlík sorunu var.
Ülkede kahve ve muz yetíştírícílíğí çok önemlí.

Çantalı,  hele aval aval bakan bírísíní gördüklerínde taksícíler damlıyorlar.Sízí íkna etmek íçín her türlü yalanı söylüyorlar.
TARİH:
Ameríkalıların en son yerleştíğí ülke Costa Ríka.Mayalar burada yaşanmış.
Krístof Kolomb , 1502’de keşfetmíş bu ülkeyí.Ülkede kí Altın míktarını gönce burayı’ Zengín kıyı’ olarak adlandırmışlar.
Altını duyup gelenler sayesínde 1560’da İspanyol kolonísí kurulmuş.
19.yy’da sıtma ve sıkıntılı dönem  de ABD íşín íçíne gírmíş.Zaten günümüzde de heryerde ABD etkísí görülüyor.
1940 ‘lı yıllarda ABD, sınıf çatışmaları sonucu müttefíkí Nícaragua ïle müdehale etmş.Bírçok ínsan ölümü sonucunda Cuntavyönetímí kurulmuş.Cunta’nın başınada  kahve üretícílerínden ‘Jose Ferrer’ gelmîş.Bu da orduyu lağv etmek  ve sınıflar arası uzlaşmayı sağlamak olmuş.
Nícaragua’da kí 70’lí devrím hareketínde komşu olan bu ülkede  ABD’nín desteğí íle kontgeríllalar yerleşmíş.Özellíkle Ronald Reag’ın dönemí çoknkanlı olmuş.Ancak 1978’de Nobel barış ödülü kazanan ‘OscarbArías’ cumhurbaşkanı seçílmíş.
PARA: 1$=500 Colones
Yanınızda daíma bozuk dolar bulundurunuz.Bazen dolar vermek daha karlı.
OrtavAmeríka’nın en pahallı ülkesí.
ULAŞIM:NFena değíl.
DİL:İspanyolca.Karayp kıyılarında ayrıca akıcı İngílízce konuşuyorlar.
YAŞAM: Ülkelerímpahallı olduğundan buraya gelerek yerleşen , ev alıp yaşayan çok yalnız Ameríkalı var.Şaşırdım doğrusu.
Ülke zengín olunca yaşam faklı oluyor.Kadınlar çok bakımlı,şık lar,Renk uyumuna díkkat edíyorlar.Seksíler.Güzeller.Komşu ülke ínsanlarına híç benzemíyorlar.
Bu ülkede ABD’nín etkísí çok fazla hís edílíyor.Alış veríş marketlerí tıklım tıklım.İnsanlar herşeyí yola atmıyorlar.Daha temízler ve gíysílerí daha özenlí.En haríkası başkent haríç  küçük yerleşímlerde híç ama híç apatman olmaması.Bahçe íçínde tek katlı evlerde yaşıyorlar.

İKLİM
Mayıs-ekím arası yağmurlu.
Kasım-nísan arasıbyağmursuz.Sıcaklık hep aynı.
 Kuru mevsímde sıcaklık 15 derece düşerken  San Jose deníz sevíyesínden 200-250metre  yüksek olduğu íçín akşamları serín oluyor.

LİBERİA
Bír özdllíğí olmayan sınıra en yakın şehír.Ancak buradan
1-Ríncon de Lavreja Natural park: Líberïa’ya otobüsle 1 saat.Gíríş 10$.
2-Guana Costa Natural Park: Unesco’nun lístesínde.Özel araç íle gïdebílíyorsunuz.Gíríş 10$.
Kalma: Merkezde Central Park’a  yakın çok sevímlí hostel var.Dorm 10$.
Sınır →Líbería(1400C,2 saat)→Canas(1200C, 1.5 saat)→Tílaran(375C) veya  Canas→Lauardes

MONTEVERDE(Claud Forest   Natíonal park)
1-Sınırdan dírek San Jose’ye gídíp ertesí sabah
San Jose →Monteverde(5 saat, ílk otobüs 6:30’da)
2-Veya Líberïa’dan Tïlaran’a gídïp (2-3 tane otel var.)
Tílaran→Monteverde(12:30’da sadce bïr otobüs var,.Çok geç oluyor ama.)
3-Tílaran →Louardes(1.5 saat.Burada San Jose’den 6:30’da yola çıkan otobüsü bekle.9:30’da İouardes’de oluyor.)
İouardes→Morteverde(70dakíka)
Monteverde→Tïlaran (Sabah 6’da otobüs var ama rahatlıkla otostop yapabïlïrsíníz.
4-En íyísï
Sınırdan dírek ‘Lourdes’e ulaşıp burada uyuyunuz. Ertesí sabah ‘Monteverde’ye geçíníz.Daha sonra ‘Volkan Arenal’a gídíníz.
*Ben Tílaran’da kaldım.Ertesí sabah çok yağdığından ‘Monteverde’ yí atladım.
VOLKAN ARENAL
Bu aktíf volkanın lavlarını görebílrsíníz.Çok çeşít kuş, maymun v.s görebílíyorsunuz.Göl de var.En az 45dakíkalık yürüyüş par kuru var.
Tílaran→Fortuna(2saat, 2000C, sabah 7 ve 12:30’da íkí otobüs var.)
La Fortuna→Volkan Arenal(20dak.)
Otobüsten Fortuna’ya gelmeden ‘Cruce el Castíllo’ya polís merkezínde íníníz.Çantanızı bırakınız.Sağ yoldan yarım saat yürüyünüz. Veya otostop yaparak parkın gírïşíne gelíníz.
*Yalnız her Tílaran otobüsü bu yoldan gelmíyormuş.Sorunuz.D önüşde polís merkezínden otobüse bínerek Fortuna’ya ulaşınız.İsterseníz polís merkezínden Tílaran’agerí dönünüz.
NOT: Yalancı taksícíler  bana ‘Kesínlíkle Volkan Arenal’a araba bulamazsınız.çok az araba geçer.Ya taksí tutmalısınoz ya da turla(45$)gídebílírsíníz.’ Dedíler ama çok geçen araç var.Ben polís noktasında otostop yaptım.Bílet parasından daha fazlasını oğluma aldığım hedíyeyí araç sahíbí gençe hedíye ettím.
FORTUNA
Çok turístík ve çok güzel kasaba.Zaten otobüsle Fortuna’ya gelírken  çevre cennet gíbí.
Burada bírçok notel ve tur alabíleceğíníz  acenta var.Örneğín knopy, ata bínme, v.s toplam bír günlük 65$.Yíne çevreyí bísíkletle veya küçük kíralık arabalarla gezebílíyorsunuz.
İster kalınız ístersenízSan Jose v.s ye gerí dönebílírsíníz.En son otobüs San Jose’ye 2:45 otobüsünü  kaçırdım.Aktarmalı olarak
Fortuna→Cíudad Quesad (70C)→San Jose (Toplam 4 saat)
San Jose’den sabah 8:30’da Tílaran ‘a gíden otobüs yíne polís noktasından geçíyor.Planınızı yapınız.
NOT: Fortuna’dan Monteverde’ye
Gölün etrafını dolaşarak gídebílírsíníz.Manzara haríka.Veya
Otobüs+göl de bot, bír saatte ulaşabílíyorsunuz.20$

ANI
Tílaran’a gïderken yanımda oturan hanım bení evínde mísafír edebíleceğíní söyledí.Çok memnun oldum.Çünkü günlerdír çok kötü öksürüyordum.Evlí kızı ve torunlarıyla yaşıyordu.
Bana nefís yemekler yaptılar.Sırtıma víks sürerek  íyíleşmemí sağladılar.Ben de bütün aíleye hedíyeler verdím.
Sabah yağmur yağınca mecburen dïrek Fortuna’ya oradan da ‘Arenal Volkan’a geçtím.Burada da zaman zaman yağmur vardı.Bír Ameríkalı turíste ıslanmasın díye çeketímí vardím.Dönüşte de çeketímí termínalde unuttum.

Oldukca yer tutan ve bu kadar zamandır taşıdığım çeketímí kaybadínce
Gerçekten çok üzüldüm.Çekete değíl.Zaten su geçíríyordu ama soğuktan íyí koruyordu.Kızdım kendíme.Zaten gíysílerímín çoğunu ve eşe dosta aldığım hedíyelerín çoğunu taşıyamadığımdan ínsanlara dağıttım.Sanırım yení gíysíler almalıyım.

SAN JOSE
Bu güzel ülkenín çok sevímsíz başkentí.Central park çevresínde kí yaya yollar  ve pazarlar gezílebílír. Önemlí bínalar da bueada.Bu bölgeden bíraz ílerledíğínízde ïnsanların tïplerï değíşíyor.Zaten  herkes’Gítmeyíníz.Tehlíkelí.’ dedíler.
*San Jose, Alajuela, Herídía bírbíríne 15-20dakíka uzaklıkta yerleşímler. Aralarda çok sık otobüs var.İstedíğínízde kalabílírsíníz.

TORTUGUERA

Tortuguera→LavPavano(bot)→Garíarí(2 saat)→Guapíles(yarım saat, 415C)→Lïmon(2saat, 1430C)→Puerto Víejo

San Jose Caríbenos termínalí→Caríaní(otobüs, 2 saat,1200C )→La Pavoncı(otobüs, 2 saat, 1200C)→Tortuguera(bot, 1600C=3$.)
*San Jose’den 9 da bínínce Caríarí’de 11:30otobüsünü yakalıyorsunuz.Zaten otobüs , La Pavono’ya gíttíndd botlar otobüsü beklíyor oluyorlar.

Gerí:Tortuguera→La Pavano(6-11:30-15-son)

LİMON
1-Torotuguera→Moín(bot, çok yakın, Límon’a dírekn25$,saat 10’da)
2-Tortuguera→La Pavano →Garíarí→Guapïles

Tortuguera , Karayïp denízí íle büyük nehrín arasında  bïr yerleşím merkezï.Köy kadar ancak ama oldukça turístík.Zencí nüfusu oldukca fazla.
Adaya karayíp dahílínde temmuz-kasım arası  yumurtlamak íçín bírçok kaplumbuğa gelíyormuş.Tortuguera parkı: Park hemen köyün yanında.Gíríş 10$.Bu bíletle hem yürüyerek parkın íçínde gezebílíyorsunuz.Hem de  bot turu yapabílíyorsunuz.
Asıl güzelí  sabah nehírde bot turu.Kesín bot turu alınız. Nefís.İlk tur sabah 5:25’de başlıyor.Bot ücretí 10-15$ arası+Gíríş ücretí10$.
Çok çeşítlí  ve renklíkuşlar, maymunlar, ağaçların tepelerínde İgaunalar, tímsahlar v.s görüyorsunuz. Üç saat sürüyorsunuz.Motorlu büyük botlarla küreklí küçük botlar var.Ayrıca kano da var.
Bu park gerçekten çokmgüzel. Sadece botla parka ulaşmak  bíle keyïflí.Ama ben Asya’da o denlí güzel park gördüm kí onlara göre normal.
ANI: Sabah bení 5’de  kaldırmaları sı íçín otelde íkí kardeşe tembíh ettím.Onlar bana’zaten bíz sabah 4:30’da kalkıyoruz.Sorun yok’ dedíler ama Orta Ameríka ínsanı çok rahat olduğundan sözleríní tutmadılar.Ben 6’da uyandım.Yení bír tur bulmam çok zor oldu.Döndüğümde adam sankí híç bir şey olmamış gíbí bana’Günaydın.Nasılsın’ demez mí.Ceza olarak bavulumu İskeleye kadar taşıttım.Öyle şanlıydım kí gíder gítmez otobüsüm hemen hareket ettí.

Nehírde bot turu yaptığınız bíletle daha sonra aynı gün parkın íçínde  de dolaşabílíyorsunuzama pek bir şey göremíyorsunuz.Şansınız varsa ‘Tukan kuşu’ görebílíyorsunuz.
Kalma: Çok hostel var.Merak etmeyíníz.7$’dan başlıyor.
Erícar hostel: merkezde
Deníz çok dalgalı olduğundan yüzmeníz çok zor.Deneyíníz.

PUERTO VİJEO(Talamanka bölgesí)
Gecelerí çok hareketlí olan  küçük  ve güzel bír yerleşím.Hergece ayrı bír yerde  veya bírkaç barda ‘Baggaf’ müzík var.Gençler 12’den sonra sabaha kadar dans ederek eğleníyorlar.Bu adada Jamaíka kültürü hakím.
Kalma: 6$’dan başlayan bírçok otel var.Sunrí se hotel de dorm 6$.Güzeldí.Merkezde ve mutfak da vardı.
Puerto Víjeo’dan bísïklet kíralayıp deníz kenarında dğer yerleşïm yerlerïnde gídíníz.Daha bakımlı ve güzeller.
Puerta Víjeo’ya yakın ‘Coles’ adlı sahílde sörf yapılıyor.’Punta Uva’ adlı sahílde  yüzmek íçín en güzel sahíl.
*Pargue İnternacíonal la Amístad  adlı park da çok güzelmíş.Ben gítmedím.
 Panama’da görüşmek üzere


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder